Cenník vybraných služieb a úkonov

VAKCINÁCIE

(Uvedené sumy sú konečné, zahŕňajú úkon + použité liečivá a materiál)

INFEKČNÉ CHOROBY PES (DHPPI +L) od 30 € INFEKČNÉ CHOROBY MAČKA (CRP) od 28 € VAKCINÁCIA BESNOTA PES/MAČKA (VRÁTANE ZÁPISU DO CRSZ) od 22 € KOMPLETNÁ VAKCINÁCIA - PES (DHPPI +LR) od 30 € KOMPLETNÁ VAKCINÁCIA - MAČKA (CRP +R) od 31 € KOMPLEX KOTERCOVÉHO KAŠĽA U PSOV od 38 € VAKCINÁCIA KRÁLIKA (KRÁLIČÍ MOR, MYXOMATÓZA) od 20 €

ZÁKLADNÉ ÚKONY

(Uvedené sumy predstavujú iba úkon, nezahŕňajú použité liečivá a materiál)

VEDENIE NARKÓZY CELKOVÁ - INHALAČNÁ (VRÁTANE INTUBÁCIE) od 59 € VEDENIE NARKÓZY – SEDÁCIA 10 € VEDENIE NARKÓZY CELKOVÁ – INJEKČNÁ 23 € VEDENIE INFÚZIE 10 € INJEKCIA INTRAVENÓZNA – VNÚTROŽILOVÁ 10 € INJEKCIA SUBKUTÁNNA, INTRAMUSKULÁRNA 4 € KANYLÁCIA – ZAVEDENIE VNÚTROŽILOVEJ KANYLY 8 € ZÁKLADNÉ KLINICKÉ VYŠETRENIE 15 € OPAKOVANÉ KLINICKÉ VYŠETRENIE 9 € OTOSKOPICKÉ / OFTALMOLOGICKÉ VYŠETRENIE 16 € ORTOPEDICKÉ VYŠETRENIE 25 € ODBER KRVI 8 € VYŠETRENIE MOČU, MOČOVÉHO SEDIMENTU 8 € HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIE 18 € BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIE od 26 € INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VYŠETRENIA 14 € CYTOLOGICKÉ VYŠETRENIE 11 € RTG DIGI od 28 € OPAKOVANÉ RTG 15 € RTG ZVIERA DROBNÉ (KRÁLIK, MORČA, ŠKREČOK, POTKAN, MYŠ....) 13 € EKG VYŠETRENIE 20 € MERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU 10 € ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETRENIE od 27 € ODBER MOZGOVOMIECHOVÉHO MOKU 33 € ODBER VZORKY od 10 € INSEMINÁCIA SUKY 25 € EUTANÁZIA PES/MAČKA 25 € EUTANÁZIA ZVIERA DROBNÉ 10 € ČIPOVANIE + MIKROČIP (VÝSLEDNÁ SUMA) od 10 € REGISTRÁCIA/ZMENY V REGISTRÁCII CRSZ (CENTRÁLNY REGISTER SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT) 6 € VYSTAVENIE PET PASU + PET PAS (VÝSLEDNÁ SUMA) 20 € VYŽIADANÁ NÁVŠTEVA 25 € POHOTOVOSTNÝ PRÍPLATOK 37 € ZVOZ A LIKVIDÁCIA KADÁVEROV (CENA NA KG) 1,20 € HOSPITALIZÁCIA PACIENTA (KAŽDÝ, AJ ZAČATÝ DEŇ) 22 € LEKÁRSKA SPRÁVA 15 €

Cenník zákrokov

STERILIZÁCIA SUČKA

od 200 € ( Ovariektómia/ ovariohysterektómia) Základné klinické vyšetrenie, predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi na počkanie, inhalačná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

STERILIZÁCIA MAČKA

od 90 € ( Ovariektómia/ ovariohysterektómia) Základné klinické vyšetrenie, injekčná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

KASTRÁCIA KOCÚR

od 70 € Základné klinické vyšetrenie, injekčná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia

KASTRÁCIA PES

od 120 € Základné klinické vyšetrenie, injekčná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

KASTRÁCIA KRÁLIK

od 70 € Základné klinické vyšetrenie, injekčná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia

PYOMETRA

od 300 € Základné klinické vyšetrenie, predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi na počkanie, inhalačná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

CISÁRSKY REZ

od 350 € Základné klinické vyšetrenie, inhalačnuá anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

OPERÁCIA TTA

od 850 € (Ruptúra predného skríženého väzu v kolene) Základné klinické vyšetrenie, predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi na počkanie, RTG, inhalačná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

TORZIA ŽALÚDKA

od 800 € Základné klinické vyšetrenie, predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi na počkanie, RTG, inhalačná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

OPERÁCIA NOVOTVAROV, NÁDOROV MLIEČNEJ ŽĽAZY

od 400 € Základné klinické vyšetrenie, predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi na počkanie, RTG hrudníka, inhalačná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, histopatológia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

ENDOSKOPICKÉ VYŠETRENIE

od 150 € Základné klinické vyšetrenie, predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi na počkanie, injekčná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

HRUDNÉ OPERÁCIE

od 900 € (Traumy hrudníka, pneumothorax,..) Základné klinické vyšetrenie, predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi na počkanie, RTG hrudníka, inhalačná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

BRUŠNÉ OPERÁCIE

od 450 € (Probatórna laparotómia, enterotómia, cudzie telesá) Základné klinické vyšetrenie, predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi na počkanie, inhalačná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

OPERÁCIA ORTOPEDICKÁ

od 400 € (Fraktúry, luxácie,..) Základné klinické vyšetrenie, predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi na počkanie, RTG, inhalačná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

ARTROSKOPIA

od 250 € Základné klinické vyšetrenie, predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi na počkanie, RTG, inhalačná anestézia, operačný úkon, spotreba materiálu a liečivá, pooperačná hospitalizácia, vyberanie stehov na 10.-12. deň po zákroku

________________

Všeobecné ustanovenia

1. Cenník je vypracovaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. K cenám sa účtuje príslušná daň z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3. Ceny sú stanovené ako minimálne. Konečné ceny za veterinárne služby a úkony sú predmetom dohody medzi ošetrujúcim lekárom a klientom (majiteľom – doprovodom – držiteľom zvieraťa). Skutočná hodnota poskytnutých služieb sa môže meniť v závislosti od vývoja zdravotného stavu zvieraťa.

4. Ceny za použité lieky, biopreparáty, materiál a vyšetrenie vzoriek špecializovanými laboratóriami sú účtované osobitne.

5. Ceny za úkony nezahrnuté v cenníku sú stanovené na základe individuálnej kalkulácie.

6. K cenám výkonov sa účtuje aj hodnota použitého materiálu (lieky, liečivá, zdravotný materiál a pod.), ako aj prípadné pohotovostné a paušálne príplatky (ak nie je v Cenníku uvedené inak).

7. Pohotovostný príplatok je za poskytnuté služby a tovary mimo ordinačných hodín v pracovných dňoch; mimo ordinačných hodín v soboty, v nedele a vo sviatky je +50% k cenníkovej cene pohotovostného príplatku v pracovných dňoch.

8. Paušál za cestovné 2,-€ s DPH za 1 km; minimálne však 15,-€ s DPH za výjazd.

9. Vyhradzujeme si právo pred výkonom požadovať zálohu vo výške 30-60 % celkových predpokladaných nákladov.

10. Naše tovary a služby neposkytujeme na splátky. Všetky vykonané úkony a predané tovary sú splatné bezprostredne po ich vykonaní.

______________________________

NahalkaVet s.r.o.

sídlo: Cintorínska 663/75, 059 18 Spišské Bystré

prevádzka: Hraničná 666/12, 058 01 Poprad

IČO: 47565322 DIČ: 2023955230 IČ DPH: SK2023955230

OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 29618/P

Odborný garant a majiteľ kliniky: MVDr. Bystrík Nahalka - osvedčenie oprávňujúce k vykonávaniu veterinárnej činnosti vydané KVL SR pod č.: 2815

Cenník je platný od 01. 01. 2024